Projektové aktivity

Ukončení projektu 31.10.2012

Projekt „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu zelených technológii v cezhraničnom regióne“, byl dne 31.10.2012 ukončen v souladu s harmonogramem projektu.

Závěrečný odborný seminář

Dne 24.10.2012 byl Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje uspořádán závěrečný odborný seminář projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“. Seminář se konal v Zrcadlovém sále hotelu Slovan (Lidická 23, 602 00 Brno) a zúčastnilo se jej 53 účastníků především z řad podnikatelů a odborné veřejnosti. Seminář byl věnován těmto tématům:
Cíle a výsledky projektu.
Program rozvoje inovačních a zelených technologií.
Vybrané problémy praxe inovačních a zelených technologií (formou panelové diskuze).
Budoucnost Zeleného klastru (udržitelnost projektu).
Neformální výměna zkušeností.

 

Třetí podnikatelská mise – Trnavský kraj, 18.6.-19.6.2012

Ve dnech 18. a 19. června 2012 se uskutečnila v Trnavském kraji třetí podnikatelská mise, pořádaná Krajskou hospodářskou komorou Jihomoravského kraje ve spolupráci s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě a Slovenskou agenturou pro rozvoj investic a obchodu. Obdobně jako v případě předchozích misí i nyní bylo hlavním cílem prezentovat a podpořit u zúčastněných zástupců podnikatelských subjektů využívání inovačních a zelených technologií.

Třetí podnikatelské mise se účastnili i zástupci všech tří partnerů projektu. Během dopoledne prvního dne (18. června) proběhla exkurze ve Větrném parku Cerová. Spolu se starostou obce Cerová zajišťoval odborný komentář Ing. Tomáš Lacko, zástupce společnosti Green Energy Slovakia, s.r.o., která objekt spravuje. Účastníci mise získali komplexní informace o tomto alternativním zdroji energie i o elektrárně samotné, počínaje jejím projektováním a výstavbou, přes provozní parametry až po informace o plánovaném rozšíření větrného parku v následujících letech. Současně si návštěvníci prohlédli i interiér jednoho ze čtyř stožárů větrné elektrárny a seznámili se tak s technickým zázemím při výrobě elektrické energie pomocí větru. Odpoledne proběhly v Trnavě odborné workshopy. První z nich vedla Ing. Lucia  Dávidová ze společnosti BIC Group s.r.o., která mimo jiné představila program Enterprise Europe Network, jenž podnikatelům poskytuje dostupné poradenství a podporu v oblasti podnikání, inovací a výzkumu. V dalším vstupu informoval Mgr. Peter Kovář ze Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Trnavě o současné činnosti komory a o aktuálně řešených projektech, které mohou firmy využívat ke svému vlastnímu rozvoji nebo k navazování nové spolupráce s jinými subjekty. Odpolední blok workshopů pak uzavíralo vystoupení ředitele Energetického klasteru – západné Slovensko, Ing. Jozefa Maudrého, který představil historii, současnou činnost i vize energetického klastru. Dále byla podrobně diskutována problematika klastrů a jejich přínos pro členské firmy. Velký zájem vzbudila výměna informací o praktických zkušenostech z energetiky, především pak alternativních zdrojů energie. Program prvního dne uzavírala bilaterární obchodní jednání účastníků, zaměřená na jejich budoucí spolupráci a neformální diskuse o zelených technologiích během večerního setkání.

Druhý den (19. června) pokračovala podnikatelská mise exkurzí v trnavské automobilce Peugeot Citroën Slovakia. Po úvodním podrobném představení automobilky následovala samotná exkurze řízená odbornými průvodci ve dvou provozech závodu – svařovnou a montážní halou. Během prohlídky tak účastníci získali konkrétní představu o moderních strojírenských technologiích a o nejnovějších výrobních postupech. Mise pokračovala exkurzí v Solárnem laboratóriu na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnavě vedená doc. Marošem Soldánem. Toto poradenské a výzkumně-vzdělávací centrum poskytlo účastníkům jak teoretické základy, tak i praktickou ukázku činnosti fotovoltaických panelů a solárních absorpčních kolektorů, umístěných na střeše budovy. V laboratořích pak proběhla prezentace využití vodního potenciálu, výroby bioplynu a bioetanolu z biomasy. Spolu s exkurzí ve větrné elektrárně během prvního dne tak podnikatelská mise mimo jiné nabídla prakticky kompletní pohled na problematiku alternativních zdrojů energie. Závěr mise byl věnován bilaterárním jednáním účastníků, zaměřených na konkrétní formy spolupráce.

Dle projeveného zájmu a pozitivních ohlasů účastníků byly absolvované workshopy a exkurze během mise významným podnětem pro efektivní rozvoj firem v oblasti obchodních vztahů, inovací a zelených trendů.

Briefing 15.5.2012

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje uspořádala dne 15.5.2012 briefing, jehož účastníci byli seznámeni s dosud realizovanými aktivitami projektu, novinkami Marketinkového a informačního centra v Brně a s připravovanou třetí podnikatelskou misí. Ve vydané tiskové zprávě se uvádí:

Realizace mezinárodního projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, úspěšně pokračuje. Jeden z hlavních cílů je naplněn – dne 20. dubna 2012 byl registrován „Klaster pre podporu inovatívnych a zelených technológií“ se sídlem v Trnavě. Činnost klastru směřuje k propagaci inovačních a zelených technologií a k pomoci při jejich zavádění do praxe ve firmách v příhraničních krajích ČR a SR. K tomu přispějí i další projektové aktivity připravované pro nadcházející období – podnikatelská mise, konference a poradenská činnost informačních center klastru.

Zájemci již několik měsíců využívají služby obou informačních a marketingových center. Centrum v Brně systematicky pracuje s více než stem klientů. Další tři firmy využily možnosti registrovat své nové produkty ve veřejně přístupné databázi zelených technologií. K dnešnímu dni je v databázi 421 záznamů. Zvýšený zájem o služby centra podnítilo březnové setkání podnikatelských subjektů při příležitosti prezentace připravovaného klastru.

Jednou z předních aktivit hlavního přeshraničního partnera (KHK JMK) jsou podnikatelské mise – první mise proběhla ve dnech 22. a 23. listopadu 2011 v Žilině, druhá se uskutečnila ve dnech 28. a 29. března 2012 v Centru pro výuku a prezentaci Hi-technologií, Slováckých strojírnách v Uherském Brodě, v bioplynové stanici Nový dvůr a v Podnikatelském inkubátoru v Kunovicích. Odborné přednášky, workshopy a exkurze byly zaměřeny na moderní strojírenství, alternativní zdroje energie a podporu podnikání. Třetí podnikatelská mise se uskuteční 18. a 19. června 2012 v Trnavě. Na programu je návštěva Větrného parku Cerová, exkurze v automobilce PSA Trnava, workshop v Solárnem Laboratóriu MTF STU v Trnavě, setkání se zástupci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a s představiteli Energetického klasteru – západné Slovensko.

Další významný prvek této přeshraniční spolupráce představuje odborná konference, která v Trnavě proběhne na podzim. Účastníci konference budou moci projednávat problematiku inovací a zelných technologií u kulatých stolů i během panelových diskuzí zaměřených na několik hlavních sektorů.

Vedle navazování obchodních vazeb podporují uvedené projektové aktivity především získávání nových poznatků a zkušeností s inovačními technologiemi, čímž představují výraznou podporu konkurenceschopnosti jednotlivých podniků a zavádění moderních trendů do firemní praxe.

Ing. Břetislav Svozil, CSc.
ředitel Krajské hospodářské komory JMK a manažer projektu

Kontakt:
Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.
Mob.:  +420 724 613 001
E-mail:info@zelenyklastr.cz

Briefing v Trnavě 3.4.2012

V rámci projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych  technológií v cezhraničnom regióne“ proběhl dne 3. dubna 2012 na půdě vedoucího partnera projektu, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, další briefing.  Vedle přítomných novinářů se briefingu účastnili také zástupci vedení univerzity  i hlavního přeshraničního partnera -  Krajské hospodářské komory Jihomoravského  kraje. Během setkání byly mimo jiné prezentovány aktuální projektové aktivity,  především samotný klastr pro podporu inovačních technologií, jeho Marketinková a  informační centra v Brně a Trnavě, databáze zelených a inovativních technologií  či podnikatelské mise určené pro podnikatelské subjekty působící v příhraničním  regionu.

Druhá podnikatelská mise – Skalka u Kyjova, 28.3.-29.3.2012

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje realizovala druhou podnikatelskou misi ve dnech 28. a 29. 3. 2012, ve Skalce u Kyjova a blízkém okolí. V rámci mise podnikatelé navštívili Centrum Hi-technologií v Uherském Brodě, Slovácké strojírny a.s., areál bioplynové stanice Nový Dvůr a Podnikatelský inkubátor Kunovice. Účast na misi byla hrazena z prostředků operačního programu „Přeshraniční spolupráce SR – ČR“.

Prezentace klastru 21.3.2012

Dne 21. 3. 2012 se v Zrcadlovém sále hotelu Slovan (Lidická 23, 602 00 Brno) konala prezentace „Slovensko – českého klastru pro marketing a propagaci inovačních technologií“. Prezentaci organizovala Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje, v rámci projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne“, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Hlavními body prezentace byly představení klastru, program rozvoje zelených technologií, databáze zelených technologií, podnikatelské mise, marketingová a informační centra klastru a diskuze.

Briefing 14. prosince 2011

Ve středu 14. prosince 2011, proběhl  v sídle Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje briefing, pořádaný v rámci projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne“. Účastníci setkání byli seznámeni s realizovanými aktivitami projektu a nabídkou služeb brněnského „Marketinkového a informačního centra“ vytvářeného klastru pro propagaci inovačních technologií. S informacemi o vytváření „databáze zelených technologií“ vystoupili zástupci slovenského partnera. Databáze bude po dokončení přístupná veřejnosti na webových stránkách.

První podnikatelská mise – Žilina, 22.11. – 23.11.2011

V rámci projektu „Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológií v cezhraničnom regióne“ se uskutečnila ve dnech 22. a 23. listopadu 2011 podnikatelská mise do Žiliny, organizovaná ve spolupráci s partnerem projektu –Slovenskou agentúrou  pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Účastníci mise navštívili 5. Mezinárodní kooperační burzu, na níž zástupci firem z Jihomoravského kraje absolvovali bilaterární jednání k navázání spolupráce s firmami obdobného zaměření a navštívili panelové diskuse na téma Logistic and banking a Program EU Gateway.  Burzy se celkem zúčastnilo 139 firem ze 14 zemí. Druhý den proběhla návštěva Středoevropského technologického institutu (CEIT) , Slovenského centra produktivity, Vědecko-technologického parku a setkání s představiteli  IT klastru. Prezentace činností jednotlivých institucí  a následná diskuse po nich  byla účastníky mise hodnocena jako  velmi podnětná  a inspirativní jak pro vlastní rozvoj , tak i  pro rozvoj vzájemné spolupráce v podnikatelské i odborné činnosti.

Změna adresy hlavního přeshraničního partnera

Informujeme svoje partnery o změně adresy hlavního přeshraničního partnera projektu – Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje.

Původní adresa byla:
Výstaviště 1
647 00 Brno
Česká republika

Nová adresa je od února 2011 nesledující:
Dvořákova 14
602 00 Brno
Česká republika