O projektu

Název projektu:
Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych technológii v cezhraničnom regióne

Kód ITMS: 22410420018

Poskytovatel: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operační program: Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Spolufinancovaný fondem: Evropský fond pro regionální rozvoj

Prioritní osa: 1. Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce

Oblast podpory: 1.4 Rozvoj podnikatelského a inovačního prostředí

Oprávněné výdaje projektu: 705 644 EUR

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je institucionální podpoření inovačního potenciálu přeshraničního regionu formou výměny zkušeností a know-how, podporou kooperačních vztahů mezi podnikatelskými subjekty poskytováním odborných informací o inovativních a zelených technologiích.

Specifické cíle:

  1. Podpora rozvoje poznatků, jejich zavádění do praxe, poradenství pro existující firmy v přeshraničním regionu ohledně využití inovativních a zelených technologií.
  2. Vytvoření podmínek pro účinnou propagaci a marketing inovativních technologií v přeshraničním regionu.
  3. Zapojení podnikatelské sféry i širší odborné veřejnosti do výměny poznatků a zkušeností z oblasti inovativních technologií na společných seminářích a konferencích.